ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมสนับสนุนภารกิจและติดตามนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561