ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ องค์การตลาด

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด ด้วย องค์การตลาด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด โดยมีเงือนไขและคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

  • <<ดาวน์โหลดรายละเอียด>> ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ องค์การตลาดเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด
  •